...
...
wolne punkty ładowania*
zajęte punkty ładowania*
* nie uwzględnia punktów niedostępnych operacyjnie

FAQ

Operatorzy i dostawcy usług
Jeśli posiadasz już konto operatora w EIPA należy wejść na stronę https://eipa.udt.gov.pl/manage i tam podać login i hasło, które zostały nadane podczas rejestracji. Ważne: logowanie do EIPA dostępne jest tylko dla operatorów, a niedostępne dla dostawców usług ładowania czy użytkowników końcowych.
Prześlij wiadomość na adres eipa@udt.gov.pl Napisz jakiej zmiany oczekujesz, podaj nazwę operatora i adres e-mail, który jest używany do logowania.
Prześlij wiadomość na adres eipa@udt.gov.pl z opisem zmian. Wiadomość wyślij z adresu e-mail, który podany był podczas rejestracji. W ten sposób zweryfikujemy czy zmiana jest uprawniona.
Prześlij wiadomość na adres eipa@udt.gov.pl z opisem zmian. Wiadomość wyślij z adresu e-mail, który podany był podczas rejestracji. W ten sposób zweryfikujemy czy zmiana jest uprawniona.
Mapa EIPA prezentuje bazy oraz stacje ładowania, które przeszły badanie UDT oraz są operacyjnie dostępne w danej chwili. Identyfikatory punktów ładowania utworzone w EIPA powinny być zawarte na wniosku o badanie.

Warunki jakie musi spełniać stacja by pokazać ją na mapie:
- w EIPA musi być zarejestrowana baza, stacja oraz punkt ładowania,
- stacja musi przejść badanie techniczne UDT oraz musi minąć do 72 godzin od tego badania,
- baza ładowania nie może być wyłączona okresowo w danej chwili,
- punkt ładowania musi być oznaczony jako dostępnym operacyjnie, punkty niedostępne operacyjnie nie są prezentowane na mapie,

Jeśli w danych stacji nie widzisz nr urządzenia UDT możesz go uzupełnić samodzielnie. Numer znajdziesz na protokole z badania stacji. W razie wątpliwości, prześlij zgłoszenie na adres eipa@udt.gov.pl z opisem problemu. Sprawdzimy jaki jest powód niewidoczności w tym konkretnym przypadku.

Identyfikatorem operatora w EIPA jest unikalny 6-znakowy napis (np. PL-X99), otrzymasz go po rejestracji w EIPA. Identyfikator operatora poprzedza identyfikator bazy lub punktu ładowania i jest automatycznie uzupełniany w panelu operatora w miejscu gdzie dodajesz bazę/punkt lub przesyłasz dane bazy/punktu za pośrednictwem API, w żadnym przypadku nie wpisujesz go ręcznie.
W EIPA należy wprowadzić kolejno – bazę, stację oraz punkt ładowania/tankowania. Na liście baz ładowania dostępnej pod klinkiem „Bazy” w górnym menu należy kliknąć w ikonę stacji przy określonej bazie. Zostanie wyświetlona lista stacji oraz przycisk „Dodaj” pozwalający dodać kolejną stację. Po dodaniu stacji należy przejść w edycję tej stacji gdzie będzie można dodawać i usuwać punkty ładowania/tankowania.
Operatorzy mogą wykonywać działania w rejestrze za pośrednictwem REST API. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://eipa.udt.gov.pl/operator/docs.
Operatorzy mogą uzyskać dostęp do środowiska testowego EIPA gdzie można sprawdzić integrację API oraz zapoznać się z panelem operatora. Dostęp do środowiska testowego uzyskasz po wysłaniu wiadomości na adres eipa@udt.gov.pl Pamiętaj by w wiadomości podać adresy lub zakres adresów IP, z których będą nawiązywane połączenia do środowiska testowego. Dostęp do środowiska testowego jest bezpłatny.
Po zalogowaniu do panelu operatora, w menu górnym dostępna jest zakładka „Audyt”. Prezentowane są w niej braki i opóźnienia w przekazywaniu danych na twoim koncie. Dowiesz się stamtąd czy dane wprowadzone do EIPA są spójne i aktualne.
Operację przenoszenia stacji pomiędzy operatorami należy zgłosić na adres eipa@udt.gov.pl Opisz zakres zmian, a my ustalimy indywidualny sposób postępowania w zależności od statusu stacji.
Z EIPA należy usunąć wszystkie punkty, stacje i bazy ładowania oraz przesłać wiadomość na adres eipa@udt.gov.pl z prośbą o wyrejestrowanie konta.

Identyfikator operatora lub dostawcy nadawany jest automatycznie podczas rejestracji konta. Istnieje możliwość zmiany tego identyfikatora jeśli do EIPA nie zostały dodane żadne bazy ładowania. Prześlij wiadomość na adres eipa@udt.gov.pl z prośbą o nadanie własnego identyfikatora, który musi składać się z 3 znaków alfanumerycznych. Prośbę wyślij najlepiej zaraz po rejestracji konta, zanim potwierdzimy jego poprawność.

Ważne: podmioty, które występują o uznanie identyfikatora nadanego w innym państwie wprowadzają obecny identyfikator na formularzu rejestracji i nie jest wymagane osobne zgłoszenie.

Wymóg rejestracji stacji ładowania w rejestrze EIPA dotyczy wyłącznie stacji ogólnodostępnych. Ogólnodostępna stacja ładowania to stacja dostępna na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego.

Natomiast jeżeli dostęp do stacji będzie jest ograniczony ze względu na jej posadowienie na terenie zamkniętym (np. na parkingu dla gości hotelowych) oraz z jej usług będzie mogła korzystać wyłącznie dana grupa użytkowników (np. goście hotelowi), przy jednoczesnym świadczeniu usługi ładowania (bez względu czy odpłatnej czy bezpłatnej) stacja taka jest stacją nieogólnodostępną i podlega badaniom technicznym UDT, ale nie wymaga rejestracji w rejestrze EIPA.

Dostawcy usług ładowania nie logują się do EIPA, otrzymują jedynie identyfikator EIPA przesyłany w wiadomości potwierdzającej rejestrację dostawcy.
Opłata za stację naliczana jest w cyklu miesięcznym. Wystarczy jeden dzień w miesiącu kiedy stacja jest zarejestrowana w EIPA by została objęta pełną opłatą miesięczną.

Aktualne opłaty określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023.

Opłaty naliczane są za rejestrację stacji w EIPA niezależnie od jej statusu, widoczności na mapie czy też przebytej inspekcji. Wystarczy jeden dzień, w którym stacja była zarejestrowana w EIPA by podlegała pełnej opłacie.
Reklamację rachunku należy przesłać na adres reklamacje@udt.gov.pl
Użytkownicy
Liczba stacji na mapie nie odpowiada rzeczywistej liczbie stacji odebranych przez UDT z uwagi na to, że mapa prezentuje wyłącznie stacje i punkty dostępne operacyjnie w danej chwili. Operatorzy mogą wyłączać czasowo bazy ładowania lub pojedyncze punkty np. z powodu remontu lub awarii.

EIPA udostępnia dane o ogólnodostępnej infrastrukturze ładowania i tankowania w formacie JSON. Szczegółowe informacje formacie danych dostępne są na stronie https://eipa.udt.gov.pl/reader/docs

Przed pobraniem danych wymagana jest rejestracja https://eipa.udt.gov.pl/reader/register

Dane udostępniane są bezpłatnie.

EIPA udostępnia dane o ogólnodostępnej infrastrukturze ładowania i tankowania w formacie JSON. Szczegółowe informacje formacie danych dostępne są na stronie https://eipa.udt.gov.pl/reader/docs

Przed pobraniem danych wymagana jest rejestracja https://eipa.udt.gov.pl/reader/register

Pobrane dane można prezentować na swojej stronie lub przetwarzać w inny sposób. Dane udostępniane są bezpłatnie, ale obowiązują godzinowe limity pobieranych danych. Informacje o limitach zostaną przesłane w wiadomości potwierdzającej rejestrację konta użytkownika końcowego.

Jeśli na danym koncie nie było aktywności (pobrania danych) przez 30 dni to konto zostało usunięte. W takim przypadku dokonaj rejestracji ponownie, można użyć tego samego adresu e-mail.
Pobranie danych ograniczone jest także limitami godzinowymi, być może został przekroczony taki limit. W takim przypadku należy odczekać do kolejnej godziny kiedy limity zostaną wyzerowane i będzie można pobierać dane ponownie. Informacje o limitach zostały przesłane w wiadomości potwierdzającej rejestrację konta użytkownika końcowego.
Pobieranie danych z EIPA jest bezpłatne zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych.